top of page

מדיניות הפרטיות

הודעת פרטיות
1. מטרת הודעת הפרטיות
לידיעתך, אתה יכול לבקר באתר זה https://www.razinterior.co.il מבלי למסור את הנתונים האישיים שלך. במקרה שאתה רוצה להגיש בקשה להצעת מחיר או לשלוח לנו קורות חיים, עלינו לעבד את הנתונים האישיים שלך בתנאים המפורטים להלן.
אנא קרא הודעה זו בעיון, כי על ידי מסירת הנתונים האישיים שלך (אם אתה רוצה לשלוח לנו בקשה להצעת מחיר או לשלוח לנו קורות חיים), אתה מאשר שקראת הודעה זו ומעניק אישור לאיסוף ועיבוד של הנתונים האישיים שלך בהתאם למטרה המוצהרת של איסוף ועיבודם.
2. היקף, מטרה ועיבוד של נתונים אישיים
מטרת איסוף ועיבוד נתונים אישיים: מתן שירותים ושיתוף פעולה אפשרי נוסף (במקרה שתשלח בקשה לחישוב עלות השירותים או קורות חיים).
אתה מספק לנו נתונים אישיים בהיקף הבא:
- שם (שם משפחה ופטרון במקרה של קורות חיים);
- מספר טלפון;
- כתובת דוא"ל;
- עיר;
- קורות חיים (אולי קישור לפרופיל המדיה החברתית שלך).
3. שימוש בנתונים אישיים
אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך רק למטרה המפורטת בהודעה זו, כלומר בקשר לצורך לספק לך שירותים או שיתוף פעולה אפשרי נוסף (אם תספק קורות חיים).
4. מיקום הנתונים האישיים ואבטחתם
אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שלך בשרת(ים) מאובטחים הנמצאים בתוך האיחוד האירופי.
הנתונים האישיים שלך אינם מועברים לצדדים שלישיים וארגונים. אנו מיישמים אמצעים תפעוליים וטכנולוגיים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני אובדן, גישה לא מורשית, חשיפה ו/או השמדה.
הנתונים האישיים שלך משמשים רק את אלה מהעובדים שלנו הזקוקים להם כדי לספק לך שירותים (רק בהתאם לחובותיהם המקצועיות או הרשמיות, או לעבודה). העובדים שלנו מחויבים לא לחשוף בשום צורה את הנתונים האישיים שהם מופקדים או שנודע להם בקשר עם ביצועם של האחרון במילוי תפקידם המקצועי או הרשמי, או תפקידם, אלא אם נקבע אחרת בחוק. כל העובדים שלנו חתומים על הסכמי סודיות.
5. זכויות נושא הנתונים האישיים
לך, כנושא לנתונים אישיים, בין היתר, יש את הזכויות הבאות:
- כדי לגשת לנתונים האישיים שלך;
- לקבל לא יאוחר משלושים יום קלנדרי ממועד קבלת הבקשה, למעט אם נקבע אחרת בחוק, תשובה אם הנתונים האישיים שלך עובדו, וכן לקבל הודעה על תוכן הנתונים האישיים כאמור;
- להציג דרישה סבירה לבעל הנתונים האישיים להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלו;
- להציג דרישה סבירה לשינוי או השמדה של הנתונים האישיים שלהם על ידי כל בעל ומנהל של נתונים אישיים, אם נתונים אלה מעובדים באופן בלתי חוקי או אינם מהימנים;
- להגן על הנתונים האישיים שלהם מפני עיבוד בלתי חוקי ואובדן מקרי, מחיקה, נזק עקב הסתרה מכוונת, אי מסירתם או מסירתם בטרם עת, וכן הגנה מפני מסירת מידע שאינו אמין או פוגע בכבוד, בכבוד ובעסקים. מוניטין של אדם;
- להגיש תלונות הקשורות לעיבוד הנתונים האישיים שלהם באופן ובתנאים הקבועים בחוק;
- להוציא אזהרות בנוגע להגבלת הזכויות לעיבוד הנתונים האישיים שלהם בעת מתן ההסכמה;
- לבטל את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים;
- זכויות אחרות הניתנות ונקבעות בחקיקה הנוכחית בישראל.
6. תקופת אחסון הנתונים האישיים ומחיקתם או השמדתם
נתונים אישיים מעובדים בצורה המאפשרת זיהוי של האדם הטבעי שאליו הם נוגעים, לא יותר מהנדרש למטרות הלגיטימיות שלשמן נאספו או עובדו בהמשך.
הנתונים האישיים שלך מאוחסנים ומעובדים רק למשך שיתוף הפעולה שלנו.
בנוסף, שים לב שהנתונים האישיים שלך נמחקים או מושמדים במקרים הבאים:
- תום תקופת אחסון הנתונים שנקבעה בהסכמה של נושא הנתונים האישיים על עיבוד נתונים אלה או על פי חוק;
- הפסקת יחסים משפטיים בין נושא הנתונים האישיים לבין הבעלים או המנהל, אלא אם נקבע אחרת בחוק.
7. עדכון הודעת פרטיות
הודעת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. 
אם הודעה זו תתעדכן, הגרסה החדשה של האחרונה תוצג באתר האינטרנט שלנו בסעיף הרלוונטי. אנא עיין בהודעה זו מעת לעת.

bottom of page